lopburiguide.com


      
                                               
    ส ปิ ริ ท  งานปักคอมพิวเตอร์(ลพบุรี)
             
   
  
   
       
           
   
 036-413126
   
                             

       
   เราเป็นผู้ประกอบการด้านงานปัก
   ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย
   ใช้จักรอุตสาหกรรมงานปักที่มีคุณภาพ
   ผลิตงานปัก ชื่อ/ เครื่องหมาย/ อาร์ม/
   โลโก้ ตลอดจนงานปักรูปแบบต่างๆ
   ในแนวคิดของคุณด้วยความชำนาญ
   ปราณีตและตรงเวลา
                             
   
            
 
       
         
        
 
     
   
                                       
   
 
 
 
                         
 
     
    
      
   ในช่วงเปิดเทอมการศึกษาใหม่เราเตรียม
   งานปักเครื่องหมาย ของ รร.ต่างๆ
   ด้วยผลงานที่สวยงาม เรียบร้อย
   และถูกระเบียบพร้อมกับมีบริการ
   ปักชื่อด้วยเช่นกัน 

     
 
 
   
     
  
     สนใจติดต่อสอบถาม
  และใช้บริการจากทางร้านได้ที่

    036-413126 
           
             
   
 
             
       ขอเส้นทางด้วย GPS   
 

      สปิริท (SPIRIT) งานปักคอมพิวเตอร์ลพบุร
   
68/15  ถ.สรศักดิ์  ตท่าหิน  อ.เมือง  
   ลพบุรี ( 15000 )